O klubu

Historie klubu

Trochu z historie…

Je třeba předeslat, že chov výstavních zebřiček má na Chrudimsku díky několika zapáleným chovatelům své tradice. Součástí výstav exotů pravidelně pořádaných ZO Chrudim byly expozice bodovaných ptáků, především zebřiček. Účast těchto chovatelů byla ozdobou všech větších výstav, ať už EXOTY v Olomouci, nebo Mistrovství drobných exotů v Nymburku. O založení klubu se mezi těmito lidmi často diskutovalo, ale to pravé rozhodnutí padlo v listopadu roku 2001, když se skupina devíti chovatelů zebřiček z Chrudimi a Dašic při návratu z výstavy drobných exotů v Nymburku zastavila na občerstvení v motorestu v Lovčicích. V průběhu doplňování energie pokračuje v debatě o proběhlé výstavě, hlavně o úrovni a chovu výstavních zebřiček v naší republice, která vyústí k rozhodnutí založit klub, který by sdružoval chovatele těchto oblíbených ptáčků. Zakládající členové své rozhodnutí stvrdili podpisem na „zakládající listině“- ubrousku, jako jediném kousku papíru, který byl v danou chvíli k dispozici a který je dodnes uchováván jako vzácná relikvie. Od nápadu nebylo daleko k činům. Úředních záležitostí se chopil Ing. Šobr a dne 31.1 2002 byly výnosem Ministerstva vnitra registrovány a uznány stanovy, tedy i Klub chovatelů zebřiček se sídlem v Chrudimi, jehož hlavním cílem je propagace chovu zebřiček a jejich další zušlechťování. O členství v klubu vznikl mezi chovateli zájem, během krátké doby se členská základna rozrostla o dalších patnáct chovatelů.  14.2.2002 se koná první členská schůze. Je zvolen výbor klubu, revizní komise a předseda klubu, kterým se stává Ing. Miloslav Šobr. Zároveň je projednána podoba klubových kroužků, návrh loga klubu a další směr pro naplnění úkolů, které byly zakotveny ve stanovách.

Mezi největší priority patří každoroční pořádání klubové výstavy zebřiček. Termín první výstavy je stanoven na členské schůzi 7.5.2002, jsou vypracovány propozice výstavy a zajišťují se materiální potřeby. O výstavu je mezi chovateli velký zájem a je třeba zajistit značné množství bodovacích klecí. Část bodovaček je zapůjčena od ZO Chrudim, část od ZO Rychnov nad Kněžnou. Později nám pomohli chovatelé ze Stránčic. Shánějí se výstavní prostory, sklad skrovného majetku klubu. První výstava se koná 14.-17.11.2002 v Nemošicích, v areálu firmy Plemko.  Vystavené zebřičky posuzuje, jako většinu ročníků, přední český posuzovatel pan Josef Piskora.  Již první výstavy se zúčastní 15 chovatelů z celé republiky. A následují další, v roce 2004 je pozván rozhodčí ze SRN, který se pochvalně vyjadřuje o vystavených zebřičkách a jejich konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku, což především ukazuje na to, že se klub vydal správným směrem. V roce 2005 je však tato již tradice narušena panikou z ptačí chřipky a následně veterinárním zákazem všech výstav. Náhradou za listopadový termín 2005 se stane leden 2006 a ještě v témže roce se klubu podaří zorganizovat výstavu v obvyklém termínu a to již v pořadí pátou. V roce 2007 jsou zásluhou Ing. Hájka spuštěny první klubové webové stránky.

7.výstavu v roce 2008 posuzují holandští rozhodčí a tato výstava je také poslední konaná v Nemošicích. Od následujícího roku se výstavy konají v Dašicích v areálu bývalých kasáren. Úkoly, které si klub předsevzal se daří plnit, především v oblasti konání výstav.  Velkým úspěchem bylo uznání klubového standardu zebřiček, který vypracoval ing. Šobr. Standard byl uznán na semináři sboru posuzovatelů 2.10.2010 v Čáslavi jako obecně platný standard výstavních zebřiček. Potíží nadále zůstalo, že nedošlo ke sjednocení seznamu a číslování tříd při posuzování na všech výstavách konaných v České republice. Na výroční schůzi konané 14.11.2010 na vlastní žádost odstoupil z funkce předsedy Ing. M. Šobr. Všichni přítomní vyjádřili svůj dík za jeho zásluhy, které měl při vzniku Klubu a po celou dobu vykonávání funkce předsedy, při organizování výstav a vytvoření jejich zázemí, podpoře klubové činnosti, osvětě v oblasti chovu výstavních zebřiček a vytvoření standardu výstavních zebřiček. Za jeho nesmírné zásluhy na vzniku a rozvoji Klubu bylo odsouhlaseno jeho jmenování Čestným předsedou klubu. Na této výroční schůzi byl zvolen výbor KCHZČR pro další volební období. Ten se sešel v novém složení dne 10.12.2010 a zvolil předsedu Klubu a členy revizní komise, jejichž úkolem bylo pokračovat v nastoleném trendu a zajištění hlavní priority, kterou je pořádání speciální výstavy zebřiček. Jak se toto daří naplňovat můžete posoudit v jiné sekci tohoto webu.

Rok 2012 je smutným rokem v historii Klubu, jelikož nás Ing. Šobr navždy opustil. Na jeho počest a vzpomínku je od 11.klubové výstavy vyhlášena Soutěž o pohár Ing. Šobra,  kterou získává nejlepší odchov daného ročníku.

V roce 2015 je z důvodu dodržení NOZ změněn název Klubu na Klub chovatelů zebřiček České republiky Z.S. a změněno sídlo Klubu.

 Klub chovatelů zebřiček České republiky