Stanovy klubu

Stanovy klubu

Stanovy Klubu chovatelů zebřiček České republiky z.s.

Obsah

Článek I. název klubu
Článek II. sídlo klubu
Článek III. působnost klubu
Článek IV. účel
Článek V. předmět činnosti klubu
Článek VI. postavení klubu
Článek VII. členství v klubu
Článek VIII. práva a povinnosti členů
Článek IX. orgány klubu
Článek X. členská schůze
Článek XI. výbor
Článek XII. předseda klubu a zastupování  KCHZČR z.s.navenek
Článek XIII. revizní komise
Článek XIV. odborné komise
Článek XV. aparát klubu
Článek XVI. finanční činnosti klubu
Článek XVII. rozpočet
Článek XVIII. vznik a zánik klubu

Článek I. název klubu

 • Název klubu zní: Klub chovatelů zebřiček České republiky  z.s. a lze jej používat i ve zkratce: KCHZČR z.s..

Článek II. sídlo klubu

 • Sídlo klubu je: Řestoky 133.538 51 p.Chrast u Chrudimi

Článek III. působnost klubu

 1. Klub chovatelů zebřiček České republiky z.s.(dále jen klub), bude působit na celém území České republiky,
 2. Oblast působnosti lze změnit pouze usnesením členské schůze a to i mimo území České republiky.

Článek IV. účel

 • Chovatelé klubu se sdružují za účelem rychlého prosazení a dosažení žádoucích parametrů v systému chovu zebřiček.

Článek V. předmět činnosti klubu

 • Klub se může účastnit na podnikání jiných fyzických a právnických osob v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku. Rovněž je oprávněn samostatně zakládat obchodní společnosti.
 • Předmětem činnosti klubu, je zejména:
  1. Stanovit koncepci a program šlechtění zebřiček.
  2. Vést vlastní a svěřenou evidenci.
  3. Stanovit rozsah a metody zjišťování a testování specifických vlastností a znaků zebřiček.
  4. Podílet se na výběru, uznávání a přezkušování rozhodčích exteriéru na akcích klubu.
  5. Pořádat nebo se podílet na organizování výstav, přehlídek a dalších chovatelských akcí v České republice i v zahraničí.
  6. Pořádat nebo spolupracovat při osvětových a výchovných akcích, rozvíjet propagační, publikační a informační činnost.
  7. Pořádat jednou ročně otevřená mistrovství KCHZČR z.s.
  8. Aktivně se podílet na ochraně zvířat a životního prostředí

Článek VI. postavení klubu

 1. Klub je dobrovolným, zájmovým, hospodářsky samostatným sdružením fyzických osob.
 2. Klub je samostatnou organizací s vlastní právní subjektivitou.
 3. Vztahy mezi členy klubu navzájem nebo vůči třetím osobám se řídí platnými právními předpisy.

Článek VII. členství v klubu

 • Členství v klubu je řádné a čestné.
 1. Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby, které se ztotožňují s účelem a předmětem činnosti Klubu.
 2. Čestným členem mohou být pouze osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj zebřiček.
 3. Každý řádný člen má právo volit a být volen. Při hlasování má jeden hlas. Čestný člen toto právo nemá.
 • Vznik členství:
  1. Členství vzniká na základě písemné přihlášky a zaplacením členskáho příspěvku, přistoupením ke stanovám a podléhá schválení výborem klubu.
  2. Návrh na čestná členství podává výbor a schvaluje ho členská schůze.
  3. Členství fyzických osob v klubu je dobrovolné
  4. Při opakovanám vzniku členství může být členovi na jeho žádost přiděleno jeho původní evidenční číslo
  5. Průkazem o členství v klubu je členská legitimace
 • Zánik členství:
  1. Dobrovolným vystoupením formou písemná výpovědi.
  2. Zrušením z důvodu porušování právních předpisů nebo porušování stanov.
  3. Úmrtím fyzická osoby.
  4. Čestné členství je doživotní.
  5. O zániku členství podle odst. 1 a 2 rozhoduje výbor. Rozhodnutí musí mít písemnou formu a Členovi být doručeno.
  6. Zánikem členství ztrácí člen nárok na majetek klubu.
  7. Zánikem členství zůstává neobsazeno evidenční číslo chovatele

Článek VIII. práva a povinnosti členů

 • Všichni členové mají stejná práva a povinnosti pokud nevyplývá z těchto stanov něco jiného. Členové mají zejména tato práva.:
  1. Podílet se na veškeré činnosti, užívat její výsledky, předkládat náměty, vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednání.
  2. Účastnit se všech akcí pořádaných Klubem, užívat majetek a zařízení klubu podle dohodnutých pravidel.
  3. Volit a být volen do orgánů klubu a být jmenován do jeho komisí,s výjimkou členů do 18 let
  4. Požádat výbor o svolání mimořádná členská schůze písemnou žádostí s uvedením důvodu.
  5. Využívat všech služeb klubu a využívat informace, kterými klub disponuje.
 • Členové mají zejména tyto povinnosti:
  1. Dodržovat stanovy, jednací řád a rozhodnutí orgánů a komisí klubu.
  2. Hájit společné zájmy klubu a všestranně podporovat jeho činnost.
  3. Řádně a včas plnit svoje finanční závazky vůči klubu.
  4. Podílet se na společných akcích a umožnit ostatním členům klubu exkurze ve svých chovech.

Článek IX. orgány klubu

 • Orgány klubu jsou:
  • Členská schůze
  • Výbor
  • Revizní komise

Článek X. členská schůze

 1. Je nejvyšším orgánem klubu.
 2. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně, jinak jestliže o to požádá nejméně 1/3 členů nebo revizní komise.
 3. Členskou schůzi svolává výbor nejpozději dvacet dnů před datem jejího konání písemnou pozvánkou s uvedením programu jednání.
 4. Členská schůze

a. rozhoduje o:

   • založení a zániku klubu
   • změně stanov.
   • dalších skutečnostech, které si vyhradí.

b. schvaluje:

   • dlouhodobý program činnosti
   • stanovy
   • výroční zprávy, výsledky hospodaření a rozpočet, výši členských příspěvků
   • program součinnosti s chovatelskými a jinými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí
   • dlouhodobé programy šlechtění zebřiček, jejich změn a hodnotících zpráv

c. volí:

   • výbor
   • revizní komisi

5.Náhradní členská schůze se bude konat 1 hodinu po plánovaném začátku zasedání řádná členská  schůze,pokud se tato nesejde v počtu členů,který je schopen se usnášet
Článek XI. výbor

 1. Výbor je volený orgán klubu, organizuje činnost Klubu a rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členská schůze.
 2. Výbor má nejméně tři členy,vždy však lichý počet, jejichž funkční období je čtyřletá. Opakovaná volba je přípustná. Výbor si zvolí svého předsedu a místopředsedu.
 3. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Zasedání svolává předseda výboru nejméně čtrnáct dnů před konáním s uvedením programu jednání.
 4. Do působnosti výboru patří zejména
  1. vypracování dlouhodobých a ročních programů činnosti a rozpočtu Klubu a zabezpečení jejich realizace,
  2. vypracování ročních zpráv o Činnosti a hospodaření,
  3. schvalování přihlášek nových členů,
  4. navrhuje čestná členství,
  5. zřizování a podpora činnosti odborných komisí a dočasných pracovních skupin a přizvání specialistů k jejich práci,
  6. vypracování návrhů součinnosti s jinými organizacemi a delegování zástupců do těchto organizací, zabezpečení a vyhodnocení této součinnosti,
  7. organizování propagačních a vzdělávacích akcí,
  8. zabezpečování mezinárodní spolupráce s národními, regionálními a mezinárodními organizacemi a instituty,
  9. spravování finančních prostředků Klubu a financování jeho činnosti,
  10. uzavírání dohod a smluv k zabezpečení úkolů, které jsou předmětem činnosti Klubu.

Článek XII. předseda klubu a zastupování KCHZČR z.s. navenek

 1. Je volený statutární představitel klubu. Řídí veškerou běžnou činnost a jednání klubu a jeho orgánů. Zastupuje klub vůči třetím osobám
 2. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu místopředseda.
 3. K zastupování klubu navenek může být zplnomocněn i jiný člen klubu

Článek XIII. revizní komise

 1. Revizní komise je volený orgán, který dohlíží na činnost klubu.
 2. Revizní komise má tři členy, kteří si zvolí předsedu. Jejich funkční období je čtyřleté.
 3. Člen revizní komise nemůže být členem výboru.
 4. Revizní komise zejména:
  1. kontroluje veškerou činnost a hospodaření klubu, jeho orgánů a organizačních složek,
  2. zpracovává roční hodnotící zprávy pro členskou schůzi,
  3. nahlíží do protokolů, zpráv a účetních dokladů.

Článek XIV. odborné komise

 1. Výbor klubu může podle potřeby zřizovat k řešení speciálních otázek trvalé nebo dočasné odborné komise. Výbor klubu rovněž jmenuje členy těchto komisí.

Článek XV. aparát klubu

 1. Aparát klubu zřizuje výbor pro zajištění organizační, odborné a výkonné agendy. Pracovník aparátu je ve smluvním vztahu, přímo odpovědný předsedovi.

Článek XVI. finanční činnosti klubu

 • Klub si vytváří pro zajištění své zájmové činnosti nezbytné finanční prostředky.
 • Finanční zdroje klubu tvoří:
  1. členské příspěvky,
  2. mimořádné členské příspěvky,
  3. provize a dary,
  4. výnosy z vlastní činnosti.
 • Klub vede jednoduché účetnictví formou peněžního deníku

Článek XVII. rozpočet

 • Hospodaření klubu se řídí schváleným rozpočtem při dodržení platných právních předpisů z oblasti účetnictví a daní.

Článek XVIII. vznik a zánik klubu

 • Klub vzniká na ustanovující členské schůzi, na které byly schváleny stanovy. Jeho trvání je stanoveno na dobu neurčitou.
 • Klub zanikne, usnese-li se na tom členská schůze třípětinovou většinou hlasů přítomných členů. Likvidaci klubu provede revizní komise podle platných právních předpisů klubu.

 Klub chovatelů zebřiček České republiky