ÚHYNY MLÁĎAT

V posledních letech se poměrně často v chovech astrildovitých ptáků (a nejen jich) vysky­tují úhyny mláďat v důsledku invazí prvoků ( protozoánních invazí – dále jen PI). Jednak do­chází k úhynům nevzletných mláďat na hnízdech, s plným voletem.

Druhou periodou zvýšených úhynů mláďat je pak jejich odstav a poslední období přepeřování. Ve většině pří­padů se jedná právě o výskyt protozoánních invazí. Z nich nejčastější jsou zástupci rodu Tri­chomonas, dále pak Giardia, Cochlosoma apod.

Tento typ onemocnění se začíná v našich chovech objevovat ve zvýšené míře po roce 1989. Je to důsledek otevření, dříve uzavřeného chovu exotických ptáků v ČR. Dochází jednak k přímým importům ptáků, ale především ke komunikaci s chovy v západní a jižní Evropě. Tam je tento typ onemocnění znám poměrně dlouho. Na druhou stranu je nutné říci, že i v před­revolučním Československu se tyto invaze objevovali. V té době jsme je neuměli správně dia­gnostikovat ani léčit. Propracovanější systém byl v chovech holubů, kde se využívaly některé humánní preparáty. Ty ale nebyly, vzhledem k velikosti astrildovitých pěvců, příliš vhodné pro aplikaci této skupině ptáků.
V současné době je možné použít několik preparátů – některé jsou běžně k dostání u veteri­nárních lékařů, jiné je možné si objednat v západní Evropě. Asi nejběžnější a také nejzná­mější je preparát METROZOL (účinnou látkou je zde metronidazol), podobným, ale novějším preparátem je TRINIDAZOL ( ú.l. je ornidazol). Ten má účinky i na některé jiné typy onemocnění. Je ale výrazně dražší, oproti metrozolu a také se hůře shání. Z některých zemí západní Evropy nebo z USA je možné se pokusit o dovoz preparátů na bázi RONI­DAZOLU, který je u nás zakázán používat – toto opatření má ale vztah k velkochovům drů­beže. Jeho účinek je také velmi dobrý. Celou skupinu těchto preparátů souhrnně nazýváme nitroimidazoly. Je jich poměrně rozsáhlá řada a většina z nich má dobrou účinnost.

PROJEVY ONEMOCNĚNÍ.

Jak jsem již uvedl, velmi často dochází k úhynům mláďat na hnízdě. Ta mají plná volátka a nejsou schopna potravu trávit. V minulosti byl tento stav připisován prochladnutí mláďat v období, kdy je rodiče již přes noc nezahřívají. Tento důvod může způsobit také určité procen­to úhynů, zvláště u chovů ve venkovních voliérách nebo u chovů umístěných sice v uzavřeném prostoru, ale s nižší teplotou. Nicméně toto procento je relativně malé. Dalším příznakem pak bývá tekutý, zapáchající trus – hnízdo je vlhké, mláďata mnohdy olepená trusem a v řadě pří­padů se objevuje zápach.
U již vylétlých mláďat se pak projevuje průjem, vyhublost a celkové příznaky onemocnění – apatie, načepýřenost atd. Toto se nejčastěji objevuje v období, kdy jsou mláďata vystavena zvýšené zátěži – stresu. Jedná se o období bezprostředně po odstavu nebo v době přepeřování. V těchto periodách jsou mláďata nejvíce citlivá pro průnik invaze. U starších ptáků se může onemocnění projevit také a většinou i zde po působení stresu nebo vyšší zátěže ( hnízdění, pře­peřování). Mimo uvedené příznaky se může objevit i ztížené dýchání, časté otírání zobáku o bidla a také kýchání, kroucení hlavou a zhoršené polykání. Zde je možné zaměnit s „prs­kavkou“ – invazní tracheobronchitidou. Při té ale ptáci vydávají charakteristické „prskavé nebo cvakavé“ zvuky.Jiným projevem může být i olysání peří hlavy, obzvláště v okolí zobáku nebo očí. Také se objevují záněty očí (známé v chovu kanárů).

PŘENOS ONEMOCNĚNÍ.

Přenos probíhá přímo, bez mezihostitelů nebo vektorů. Mladí ptáci bývají infikováni rodiči při krmení. Dalším zdrojem je infikované krmivo, voda. Onemocnění se projevuje častěji v chovech s nižší úrovní hygieny (ale není to pravidlem). Také styk s trusem, který ptáci přenesou na nohou ze dna na bidla, může být, při následném otírání zobáku o bidla zdrojem invaze.
Rezervoárem jsou dospělí, latentně nemocní ptáci (celoživotní bacilonosiči), dále ptáci z volné přírody.

PREVENCE.

Nejlepší prevencí je udržování slušné zoohygienické úrovně chovu. Především nádob na krmivo, vodu a bidel. Podobně dbát na čistotu hnízdních budek nebo hnízd obecně. Velice důležité je také karantenovat nově získané jedince, ale také ptáky, kteří se vrací z výstav, burz ap. Nicméně ani toto nemusí být dostatečná opatření.

PREVENTIVNÍ PŘELÉČENÍ.

Preventivní přeléčení je jeden z nejvhodnějších způsobů předcházení tomuto typu onemocnění. Jako nejefektivnější se zdá být současná aplikace dvou preparátů. Navíc u pěvců, kam patří i astrildovití, je velmi malé osazení střeva acidofilní ( užitečnou) střevní mikroflórou. Trávení probíhá téměř výhradně enzymaticky. Tím se snižuje riziko, které u jiných skupin ptáků (papoušci, holubi) může představovat likvidace střevní mikroflóry. Používané preparáty působí i proti bakteriálním infekcím a také proti kokcidiózám. Jedná se o jakési balení „ tři nebo čtyři v jednom“

Použité preparáty:

METROZOL – jak již bylo řečeno, jedná se o nitroimidazolový preparát, kde je účinnou lát­kou metronidazol. Ten působí jednak na protozoa ( Trichomonas, Giardia, Cochlosoma), ale i na řadu gram negativních bakterií (Salmonella, E. Coli, Pasteurella). V aplikaci má ale za úkol likvidaci prvoků.
SUTRICOL – je složený, tří složkový, preparát. První složkou je sulfonamid, který působí pře­devším na kokcidie, ale také na některé bakterie. Druhou složkou trimethroprim, který „zesi­luje“ účinek sulfonamidu. Třetí složkou pak je colistin, tedy syntetické antibiotikum, které se nevstřebává do oběhu, ale zůstává ve střevech, kde působí především na bakterie.

Vlastní aplikace má pak nejčastěji tři fáze. První podání realizujeme v době 4 – 6 týdnů před předpokládaným hnízděním, podruhé podáme v období 4-5 dnů před vylíhnutím mláďat a třetí aplikaci realizujeme těsně před nebo záhy po odstavu mláďat. Ne vždy podáváme oba preparáty (to pouze při první aplikaci) a také regulujeme množství i četnost aplikací. Pro lepší přehlednost uvádím tabulku.

Aplikace 4-6 týdnů před zamýšleným hnízděním (párováním)

PreparátDávka1.den2.den3.den4.den5.den6.den7.den
METROZOL 2 g / litr X X X X X    
SUTRICOL 2 g / litr X X X     X X

Aplikace 4-5 dnů před vylíhnutím (rodičům)

PreparátDávka1.den2.den3.den4.den5.den 6.den7.den
METROZOL 2 g / litr X X X        
SUTRICOL                

Mimo uvedené, lze metrozol (trinidazol,ronidazol) aplikovat podle potřeby – průjem mlá­ďat, vlhko v budce, zapáchající trus). Pokud ale dodržíme výše uvedený rozpis v tabulkách, snižuje se zásadním způsobem možnost výskytu protozoánních invazí a tím i úhynu mláďat v jejich důsledku. Navíc tímto způsobem výrazně snižujeme riziko kokcidiózy, která může být také příčinou mnoha úhynů u mláďat i chovných ptáků.

Po první aplikaci ( před zahájením chovné sezóny) je vhodné po dobu cca 1 týdne po podání preparátů, mírně zvýšit přísun vitaminů (Supervit apod.) . Můžeme také podat GREPAVIT ( přípravek ze semen grapefruitů), který tlumí výskyt kvasinek v organismu.
Doufám, že se mi podařilo, bez velkého zatěžování čtenáře, alespoň principiálně, vysvětlit danou problematiku. Pro zájemce o případné bližší vysvětlení uvádím kontakt.

Michal Vít
e- mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Klub chovatelů zebřiček České republiky